[Phrasal Verbs] – #10 Get over yourself

PHRASAL VERBS Cut down (on) = Do less of sth (smoking, etc) : Hạn chết tối đa một thói quen không tốt (hút thuốc,…) Fall down = Trip and fall : Chuyến đi không suôn sẻ Get over = Recover from (an illness, etc) : Vượt qua khỏi (bệnh tật,…) Go off = No longer…